50000/- प्रोत्साहन अनुदान लवकरच होणार जमा ?-Mahatma Jyotirao Fule Shetkari Karjmukti Yojana

Mahatma Jyotirao Fule Shetkari Karjmukti Yojana : आपण जर पिककर्ज (Crop Loan) नियमित परतफेड करत असाल तर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ रुपये 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची (Crop Loan) नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवाना 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान लाभ देण्यात येणार होता.  प्रत्येक पात्र शेतकरी बांधवाना 50 हजार प्रोत्साहन लाभ देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 1000 कोटी इतकी रक्कम महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना कार्यक्रम अर्थसाह्य या लेखाशीर्षा अंतर्गत वितरित करण्यास मान्यता आजच्या शासन निर्णयानुसार दिली आहे. त्यामुळे लवकरच 50 हजार रुपये पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. कृपया हा लेख आवडल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरु नका.

अनुदान संदर्भातील शासन निर्णय 👉  येथे क्लिक करा 

याबाबतचा नवीन जी आर

याबाबातचा शासन निर्णय (GR) आजरोजी दिनांक 07/02/2023 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या अधीकृत संकेतस्थळावर निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ज्या शेतकरी बांधव ५० हजार प्रोत्साहनपर लाभाची आतुरतेने वाट होती त्यांच्यासाठी हि नक्कीस आनंदाची बातमी ठरणार आहे. 50 हजार अनुदान लाभ संदर्भात जो शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे तो असा आहे.

PM किसान सन्मान निधीचा 13 वा हप्ता पहाण्यासाठी  👉 येथे क्लिक करा

प्रस्तावना :-

        सन २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अल्पमुदतीच्या पीककर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रु. ५० हजारापर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी सन २०२२ – २३ या वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार अल्पमुदत पीक कर्जाची पुर्णतः परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या रक्कमेवर जास्तीत जास्त रु. ५० हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देणेबाबत संदर्भ क्र. १, दिनांक २९.०७.२०२२ अन्वये महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजनेचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत सन २०२२- २३ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४७००.०० कोटीच्या पुरवणी मागणीच्या प्रस्तावास वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ३, दिनांक २९.०८.२०२२ तसेच सहकार विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ४, दिनांक ३०.०८.२०२२ च्या शा. नि. अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी रु. २३५०.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ५, दिनांक १६.०९.२०२२ रोजीच्या शा. नि. अन्वये रु. ६५०.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ६, दिनांक १८.१०.२०२२ रोजीच्या शा.नि. अन्वये तसेच रु. ७००.०० कोटी इतकी रक्कम संदर्भ क्रमांक ८, दिनांक १७.०१.२०२३ रोजीच्या शा. नि. अन्वये वितरीत करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत उर्वरीत रक्कम रु. १०००.०० कोटी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. म्हणून हा शासन निर्णय घेण्यात आला.

शासन निर्णय :-

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडील कार्यक्रम खर्चाच्या योजनेअंतर्गत मंजूर निधीपैकी रु. १०००.०० कोटी (रु. हजार कोटी फक्त) इतकी रक्कम महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर खर्च मागणी क्रमांक व्ही – ०२, २४३५ – इतर कृषीविषयक कार्यक्रम ६० – इतर, १०१ शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना, (००)(०४) महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना (राज्यस्तर) (कार्यक्रम) (२४३५ ०१८९), ३३ अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षांअंतर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून करण्यात यावा.

३.सदर तरतूद खर्च करण्यासाठी (V०००४) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अधिनस्त सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहे. सदर निधी आहरण करुन हा खर्च वेळेत होईल याची सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच या बाबतचा अहवाल व खर्चाची माहिती वेळोवेळी शासनास पाठवावी.

आजरोजी दिनांक 07/02/2023 ला जो शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे त्यामुळे ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.

अतिवृष्टी-2022 चे अनुदान आता नवीन पद्धतीने जमा होणार  👉 येथे क्लिक करा

50 हजार प्रोत्साहन अनुदान कधी मिळणार?

50 हजार प्रोत्साहन अनुदान योजनेसाठी शासनाच्या वतीने 1000 कोटी रुपयास शासनाने मान्यता दिली असून त्या संदर्भात शासन निर्णय जरी करण्यात आलेला असल्याने हि रक्कम लवकरच शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

कोणत्या-कोणत्या व्यक्तीस मिळणार योजनेचा लाभ?

जे शेतकरी नियमित पिककर्ज परतफेड करतात अशाच पात्र शेतकऱ्यांना  50 हजार प्रोत्साहन अनुदान योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

Leave a Comment