प्रकल्पग्रस्त किंवा धरणग्रस्त प्रमाणपत्र कसे काढावे 2024 ? अर्ज ! प्रक्रीया ! कागदपत्रे ! Prakalpgrast Pramanpatra -Dharangrast Certificate

Prakalpgrast Pramanpatra : नमस्कार मित्रांनो, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र, याला आपण धरणगस्त प्रमाणपत्र सुध्दा म्हणतो, “Prakalpgrast Pramanpatra” ते कसे काढावे, प्रकल्पगस्त प्रमाणपत्राचा उपयोग आपण कोठे-कोठे करु शकतो, आणि किती जमीन संपादीत झाल्यावर प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढता येते.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची वैधता किती असते, जमीन संपादीत झालेली व्यक्ती मयत झालेली असेल तेव्हा, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र कोण काढु शकतं, जमीन संपादीत झालेल्या व्यक्तीच्या कोणकोणत्या वारसांना त्याचा लाभ होतो, जर का Prakalpgrast Pramanpatra आगोदरच काढलेले आहे.

शासकीय लाभ घेतलेला नसल्यास Prakalpgrast Pramanpatra हस्तांतरण करता येते का? Dharangrast Pramanpatra आपण किती वेळा वापरु शकतो. असे अनेक प्रकारचे प्रश्न जमीन संपादीत झालेल्या व्यक्तीस किंवा त्यांच्या वारसांना असतात, हया सर्व प्रश्नाचे उत्तर तुम्हाला या लेखात मिळणार आहेत. हा लेख वाचल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र, किंवा धरणगस्त प्रमाणपत्र बाबतची सर्व प्रश्नांची उत्तरे भेटतील. त्यामुळे हा लेख संपुर्ण वाचा व माहिती अर्जीत करा. आपल्याला किंवा इतरांना आपल्या अर्जीत केलेल्या ज्ञानाचा फायदाच होणार आहे.। कृपया हा लेख आवडल्यास आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरु नका. 

ज्या व्यक्तीची शासकीय कामांसाठी  आपली वैयक्तीक मालकीची खाजगी मालमत्ता किंवा जमिन जेव्हा संपादीत होते. तेव्हा त्या मालमत्तेवर किंवा जमीनीवर अवलंबुन असणाऱ्या कुटुंबाला शासनाकडुन उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हा पुर्नवसन अधिकारी यांच्या मार्फत प्रकल्पग्रस्त (Prakalpgrast Pramanpatra) प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येते.

शासकीय नोकरीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांसाठी 5 टक्के राखीव जागा असतात, या आरक्षीत कोठयातुन आरक्षण मिळण्याकरीता किंवा संपादित जमिनीचा किंवा मालमत्तेचा मोबदला प्राप्त करण्यासाठी मा.न्यायालयात प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. तसेच प्रकल्पग्रस्त असणाऱ्या व्यक्तींना शासकीय योजना अनुदान इत्यादीसाठी हे प्रमाणपत्र महत्वाचे ठरत असते. त्यामुळे कुटूंबावर अवलंबुन असणाऱ्या एका व्यक्तीस आपण आपल्या व इतर वारसांच्या संमतीनुसार नामनिर्देशीत करु शकतो. प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना अथवा प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या कुंटुंबातील तिच्यावर अवलंबुन असणा-या व्यक्तीला नौकरी विषयक सवलतीच्या संदर्भात हे प्रमाणत्र देण्यात येते.

हे पण वाचा 👉Solvency Certificate in Marathi – ऐपत प्रमाणपत्र कसा काढायचे ?

किती जमीन संपादीत असल्यास प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र  काढता येते ?

Table of Contents

Prakalpgrast Pramanpatra

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढण्यासाठी माझ्या माहीतीनुसार कमीत-कमी 22 गुंठे जमीन संपादीत झालेले असणे आवश्यक असते. (टीप- प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन चौकशी केलेले बरे होईल)

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राची वैधता किती असते.

प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना अथवा प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या कुंटुंबातील तिच्यावर अवलंबुन असणा-या एकाच व्यक्तीला नौकरी विषयक सवलत मिळेपर्यंत वैधता असते.  

जमीन संपादीत झालेली व्यक्ती मयत झालेली असेल तेव्हा, प्रमाणपत्र कोण काढु शकतं ?

जमीन किंवा मालमत्ता संपादीत झालेली व्यक्ती मयत झाल्यास, त्यांचे कायदेशिर वारसांपैकी कोणीही इतर वारसांच्या संमतीने त्यांच्यावर अवलंबुन असणाऱ्या एकाच व्यक्तीच्या नावे प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नामनिदेर्शित करु शकतात.

जमीन संपादीत झालेल्या व्यक्तीच्या कोणकोणत्या वारसांना त्याचा लाभ होतो ?

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रच्या अनुषंगाने जमीन संपादीत झालेल्या व्यक्तीच्या रक्त नात्यातील म्हणजेच, मुलगा मुलगी, बहिण, भाऊ नात, नातु इत्यादी. या वारसांनापैकी एकालाच लाभ घेता येतो.

जमीन संपादीत झालेल्या व्यक्तीच्या कोणकोणत्या वारसांना त्याचा लाभ घेता येत नाही ?

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रच्या अनुषंगाने जमीन संपादीत झालेल्या व्यक्तीच्या, पत्नीला आणि सुनेला या प्रमाणपत्राचा लाभ घेता येत नाही.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र  हस्तांतरण करता येते का ?

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरीत (इतर वारसाच्या) नावे करता येते, परंतु नामनिर्देशित व्यक्तीने त्यांचा कोणत्याही प्रकारच शासकीय लाभ घेतलेला नसल्यास, नामनिर्देशीत व्यक्तीच्या व त्यांच्या इतर वारसांच्या संमतीने “Prakalpgrast Certificate प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या कुंटुंबातील तिच्यावर अवलंबुन असणा-या एका व्यक्तीला नौकरी विषयक सवलतीच्या संदर्भात हे प्रमाणत्र हस्तांतरण करता येते.

हे पण वाचा 👉Caste Validity in Marathi- जात पडताळणी – जात वैधता कशी करायची ?

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या अटी व शर्ती ? Dharangrast Certificate

Prakalpgrast Pramanpatra

 1. शासनाच्या प्रकल्पग्रस्त योजने अंतर्गत सदर प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीला किंवा तिच्या कुटुंबातील आणि तिच्यावर अवलंबुन असणा-या एकाच व्यक्तीला नोकरी मिळण्याच्या संदर्भात सदर दाखला परीणामकारक राहील.
 2. ज्या प्रकल्पासाठी भुसंपादनाची कार्यवाही दिनांक 01/06/1965 नंतर सुरु करण्यात आलेली असल्यामुळे ज्या व्यक्ती प्रकल्पग्रस्त झाल्या आहेत. अशा प्रत्येक प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या कुंटुंबातील जास्तीत जास्त एकाच व्यक्तीला शासकीय कार्यालयात नियमानुसार नोकरी मिळेपर्यत सदरचा दाखला परीणामकारक राहील. व वरील प्रमाणे संबंधित व्यक्तीला नोकरी मिळाल्यावर या दाखल्याची परीणामकारकता रद्द होईल.
 3. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र अर्जदार यांनी सादर केलेल्या संचिकेतील अभिलेखानुसार निर्गमीत करण्यात येत असुन, अर्जदार यांनी सादर केलेली माहिती खोटी अथवा दिशाभुल करणारी ठरल्यास सदर प्रमाणपत्र रद्द समजण्यात येईल व तदनंतर संबधितावर कायदेशीर कार्यवाही प्रस्तावीत करण्यात येईल.
 4. या दाखल्याच्या आधारे प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती किंवा तिच्यावर अवलंबुन असणारे जास्तीत जास्त एकाच व्यक्तीला नोकरी देण्याची कार्यवाही करणा-या कार्यालयाने नोकरी दिल्याबाबत तपशील मा. जिल्हाधिकारी यांचेकडे किंवा उपविभागीय अधिकारी, यांना कळविणे आवश्यक असते.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी लागणारी कागदपत्र – Documents required for Prakalpgrast Certificate  

 • विहित नमुन्यातील अर्ज कोर्ट फी स्टॅम्पसह.
 • ज्या वर्षी संबंधित जमीन संपादित केली गेली त्या वर्षाचा ७/१२ चा उतारा.
 • प्रकल्पग्रस्त असल्याचे शपथपत्र  रंगीत पासपोर्ट साईज फोटोसह
 • संबंधित जमीन संपादीत झाली असल्याचे त्या कुटुंबाला दिलेले तहसिलदार यांचे कडील होल्डिंगचे प्रमाणपत्र.
 • संपादीत जमीन/मालमत्ता चा मावेजा मिळाला असल्यास सी.सी.फॉर्मचा (अवार्ड नक्कल) उतारा.
 • संपादीत जमीन/मालमत्तेची कलम ४ (१),कलम ९(३),(४) किंवा १२ (२)ची नोटिसीची मूळप्रती.
 • ई– स्टेटमेंटची नक्कल प्रत.
 • प्रकल्पग्रस्तांचे तहसीलदार यांचे कडील कुटुंबांचे प्रमाणपत्र ..
 • ग्रामपंचायत हददीतील घर, मिळकत किंवा मालमत्ता संपादित केले असल्यास ग्रामपंचायत नमुना -8 चा उतारा.
 • प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती मयत झालेले असल्यास, मयतांच्या वारसांचे प्रमाणपत्र व वारसाचे शपथपत्र.
 • प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती   व प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीची वारस पत्नी, हे दोघेही मयत असल्यास मुलाचे शपथपत्र व इतर वारसांचे समंती पत्र.
 • तलाठ्यांचे जमीन संपादित झाल्याचे प्रमाणपत्र.
 • शिधापत्रिकेची / रेशनकार्ड  प्रत.
 • प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र नामनिर्देशीत करण्याचे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र / प्रवेश निर्गम उतारा व पासपोर्ट साईज फोटो.

हे पण वाचा 👉  EWS Certificate – EWS प्रमाणपत्र

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रकीया ? Prakalpgrast Pramanpatra

Prakalpgrast Pramanpatra -Dharangrast Certificate How to Apply

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी खालील पायऱ्यांचे पालन करा :-

पायरी 1 :- तलाठी यांचे होल्डींग प्रमाणपत्र घेणे.

पायरी 2 :- तहसिल कार्यालय येथे विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करुन तहसिलदार यांचे कडील होल्डींग प्रमाणपत्र हस्तगत करावे.

पायरी 3 :-  तहसिलचे होल्डींग प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर आपल्या तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्जासह, वर दर्शविलेले आवश्यक कागदपत्र व स्टँपपेपरवरील शपथपत्र, संमतीपत्र, वंशावळ  सादर करावे.

पायरी 4 :- त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, आपल्या अर्जाची तपासणी करुन, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र (Prakalpgrast Pramanpatra -Dharangrast Pramanpatra) निर्गमित करतील.  

निष्कर्ष (conclusion) 

Prakalpgrast Pramanpatra

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राला आपण धरणग्रस्त प्रमाणपत्र असेही संबोधत असतो, आम्ही तुम्हाला प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढण्यापासुन ते हस्तांतरण करण्यापर्यंची माहिती आमच्या हया लेखात सांगीतली आहे. प्रकीयेत थोडयाफार प्रमाणात बदल होऊ शकता. तेव्हा आपणास जर Prakalpgrast Pramanpatra -Dharangrast Pramanpatra काढायचे असेल, तर आपणास आम्ही सांगीतलेली माहिती प्रमाणे काढु शकता व माहिती आवडली असेल तर हा लेख शेअर करायला विचरु नका. धन्यवाद…

FAQ,

प्रश्न :- 1) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तांतरण नियम ?
उत्तर – प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र पासून लाभ घेतला नसल्यास प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र  इतर वारसास हस्तांतरणकरता येऊ शकते.


प्रश्न :- 2) प्रकल्पग्रस्त म्हणजे काय ?

उत्तर -.ज्या व्यक्तीची शासकीय कामांसाठी खाजगी मिळकत, मालमत्ता किंवा जमिन जेव्हा संपादीत होते. त्या व्यक्तीला प्रकल्पग्रस्त असे म्हणतात.


प्रश्न :- 3) प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र कसे काढावे ?

उत्तर -तलाठी यांचे होल्डींग प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर तहसिल कार्यालय येथे विहीत नमुन्यात अर्ज सादर करुन    तहसिलदार यांचे कडील होल्डींग प्रमाणपत्र हस्तगत करावे ।  त्यानंतर आपल्या तालुक्यातील उपविभागीय  अधिकारी किंवा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्याकडे विहित नमुन्यात अर्ज सादर करून सदरील प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तगत  करावे.

Leave a Comment